Regulamin

Regulamin Rezerwacji Online.


§ 1. Definicje


1.1. Usługodawca –  U. H. Ekspres  Henryk Dobrzyński, 43-170 Łaziska Górne, Ul. Świerczewskiego 2, Nip.793-124-88-98, Regon 276876988 (sprawdź w GUS) tel. 666-500-200,606-201-108, 723-151-222.
1.2. Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna, która korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
1.3. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.
1.4. Serwis – serwis internetowy umożliwiający rezerwację miejsca noclegowego on-line, za pomocą systemu rezerwacyjnego będącego własnością Usługodawcy.
1.5. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
1.6. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z Użytkownikiem oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie.
1.7. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
1.8. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.9. Regulamin – niniejszy Regulamin


§ 2. Postanowienia ogólne


2.1. Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres Usług świadczonych przez Usługodawcę, zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,  prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług, zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych z nich korzystających, zasady postępowania reklamacyjnego oraz zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług.
2.2. Regulamin ten jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, udostępnianym nieodpłatnie Użytkownikom przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Regulamin został  umieszczony przez Usługodawcę na stronach Serwisu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
2.3. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć Usługi zgodnie z Regulaminem.
2.4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia pierwszej czynności prowadzącej do skorzystania z Usług.
2.5. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne.


§ 3. Warunki techniczne świadczenia Usług


3.1. Do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca niezbędne jest korzystanie z poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej IE wersja 10 i wyższa, Google Chrome wersja 22 lub nowsza, Safari wersja 5 lub nowsza, Mozilla Firefox wersja 22 lub nowsza, oraz na ekranach o szerokości powyżej 1024px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne działanie witryny, dlatego w celu uzyskania jej pełnej funkcjonalności należy je wszystkie wyłączyć lub upewnić się, że nie ma konfliktów.
3.2. Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę za pomocą Serwisu możliwe jest po włączeniu w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej opcji akceptowania plików „cookies” oraz wyłączeniu blokady wyskakujących okienek pop-up.
3.3. W przypadku niespełniania przez komputer Użytkownika parametrów technicznych opisanych powyżej, serwis lub poszczególne jego elementy mogą nie działać prawidłowo.


§ 4. Rodzaj i zakres oferowanych i świadczonych Usług


4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach i Usługach podane na stronach Serwisu internetowego oraz Systemu Rezerwacji Online, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4.2. System rezerwacji – Serwis umożliwia Użytkownikowi dokonanie rezerwacji miejsca noclegowego w obiekcie dostępnym w Wyszukiwarce na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
4.3. Formularz kontaktowy – Użytkownicy mają możliwość zadawania pytań wyznaczonym pracownikom Usługodawcy za pomocą specjalnego formularza.


§ 5. Rozpoczęcie korzystania z Usługi


5.1. Rozpoczęciem korzystania z Usługi w przypadku Usług dostępnych w oparciu o informacje podane przez Użytkownika jest przesłanie Usługodawcy  wypełnionego formularza zawierającego te informacje.
Rozpoczęciem korzystania z Usług dostępnych po zalogowaniu jest zalogowanie w Serwisie.


§ 6. Realizacja Usługi rezerwacji miejsca noclegowego.


6.1. Osoby, które zamierzają dokonać rezerwacji miejsca noclegowego za pomocą systemu dostępnego w Serwisie mogą to uczynić tylko po wypełnieniu formularza rezerwacyjnego pod warunkiem akceptacji postanowień Regulaminu.
6.2. Klient otrzymuje możliwość wyboru oferowanych (dostępnych na daną chwilę) standardów pokoi i oferowanego pakietu pobytu.
6.3. Po zapoznaniu się z ofertą i ceną Klient wybiera rodzaj pakietu i ilość osób, które chce rezerwować.
6.4. Użytkownik jest uprawniony do podawania w formularzu rezerwacyjnym jedynie  kompletnych, rzetelnych i merytorycznie poprawnych danych.
6.5. Po wypełnieniu formularza rezerwacyjnego Użytkownik proszony jest o potwierdzenie poprawności wprowadzonych do niego danych.
6.6. Użytkownik ma następnie możliwość wyboru formy płatności za zarezerwowane miejsce noclegowego:
6.6.1. Dokonanie wpłaty na podane w procesie Rezerwacji Konto Bankowe Usługodawcy po obowiązkowym wcześniejszym potwierdzeniu Rezerwacji telefonicznie pod podanymi w procesie dokonywania Rezerwacji numerami telefonicznymi.
6.6.2. Dokonania wpłaty bezpośrednio w obiekcie najpóźniej w dniu przyjazdu i rozpoczęcia pobytu.
6.7. Potwierdzenie rezerwacji wysyłane jest pod wskazany w procesie Rezerwacji przez Użytkownika adres e-mail przez w ciągu maksymalnie 24 godzin od dokonania potwierdzenia telefonicznego i dokonania wpłaty na wskazane konto bankowe Usługodawcy.
6.8. Potwierdzenie rezerwacji zawiera numer dokonanej rezerwacji, który ją identyfikuje.
6.9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji w przypadku braku wolnych miejsc w obiekcie.
6.10. W przypadku braku wolnych miejsc w obiekcie w wybranym przez Użytkownika  terminie Użytkownik otrzymuje informację o braku możliwości dokonania takiej rezerwacji na wskazany przez niego adres e-mail lub poprzez Centrum Rezerwacji Usługodawcy.
6.11. W przypadku rezerwacji miejsca noclegowego, za które Użytkownik zdecydował się zapłacić bezpośrednio w obiekcie rezerwacja dokonana za pomocą Serwisu utrzymywana jest do godz. 18.00 w dniu przyjazdu. Po upływie tego terminu obiekt, w którym dokonano rezerwacji jest upoważniony do jej anulowania.
6.12. Wyżej opisane zasady rezerwacji miejsca noclegowego znajdują odpowiednie zastosowanie wobec Użytkowników dokonujących rezerwacji telefonicznie w Centrum Rezerwacji Usługodawcy.
6.13. Wszelkie usługi dodatkowe zamawiane przez Użytkownika w trakcie jego pobytu, rozliczane są bezpośrednio w obiekcie.
6.14. Doba pobytowa trwa od godz. 14:00 do godz. 11:00 dnia następnego – istnieje możliwość jej zmiany po wcześniejszym ustaleniu z Usługodawcą.
6.15. Podana cena za miejsce noclegowe jest ceną brutto (z VATem), obejmuje nocleg zgodnie z wybranym pakietem.
6.16. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron np. katastrof żywiołowych, strajków, wybuchu wojny lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, Usługodawca jest zwolniony z przyjętego zobowiązania.


§7. Rezygnacja z Usługi rezerwacji miejsca noclegowego


7.1. Rezerwacja dokonana przez Użytkownika może być anulowana wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres hotelpracowniczy@onet.pl zawierającej numer rezerwacji przyznany Użytkownikowi lub poprzez Centrum Rezerwacji Usługodawcy.
7.2. Rezygnacja z rezerwacji będzie skuteczna tylko wówczas, jeśli zostanie dokonana do godziny 18.00 w dniu, w którym zaczyna się pierwsza zarezerwowana doba pobytowa, o ile dzień ten jest dniem roboczym. W przypadku, gdyby pierwszy dzień noclegu nie był dniem roboczym rezygnacji należy dokonać w poprzedzającym go dniu roboczym do godz. 18.00.
7.3. Rezygnacja lub zmiana rezerwacji założonej w ramach oferty Promocyjnej, zawierającej restrykcje dotyczące anulacji, nie skutkuje zwrotem kwoty wpłaconej za rezerwację .
7.4. Brak dokonania przez Użytkownika rezygnacji z zarezerwowanego miejsca noclegowego w sposób wskazany w ust. 1 -2 powyżej albo brak stawienia się w obiekcie w pierwszym dniu objętym rezerwacją skutkują obciążeniem Użytkownika kosztami pierwszej doby pobytowej w wysokości 50 zł (niezależnie od długości pobytu i wybranego pakietu, na który została dokonana rezerwacja).
7.5. W przypadku wcześniejszego opłacenia zarezerwowanego miejsca noclegowego przelewem nadpłata wynikająca z nieskorzystania z miejsca noclegowego lub zmniejszenia liczby pierwotnie zarezerwowanych dni hotelowych na skutek wcześniejszego wyjazdu z obiektu, zostanie zwrócona Użytkownikowi w terminie do 14 dni od daty poinformowania o skróceniu pobytu lub nieprzybyciu do obiektu z uwzględnieniem różnicy wynikającej z ewentualnej różnicy ceny pakietu w przypadku kiedy cena ta ulega zmianie na skutek skrócenia pobytu.
7.6.  Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy i anulowanie rezerwacji noclegu bez podawania przyczyny w terminie do 14 dni pod warunkiem zachowania terminów zawartych w pkt 7.2 i dokonana w sposób określony w pkt. 7.1. niniejszego regulaminu.


§8. Prawa i Obowiązki Usługodawcy


8.1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu.
8.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
8.2.1. Przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu,
8.2.2. Wysyłania na adresy elektroniczne Użytkowników komunikatów technicznych związanych ze świadczeniem Usług,
8.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym  , zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem.
8.4. Usługodawca może zablokować na czas nieokreślony możliwość korzystania z Usług Użytkownikowi naruszającemu Regulamin, godzącemu w dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób zakłócającemu funkcjonowanie Serwisu.
8.5. Użytkownik pozbawiony możliwości korzystania z Usług posiada jedynie dostęp do treści umieszczonych na stronach Serwisu.
8.6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług w Serwisie w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
8.7. Serwis zawiera dokumenty, materiały i treści stanowiące utwory w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegające ochronie na mocy tych przepisów. Przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnej.
8.8. Usługodawca nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek utworów udostępnionych w Serwisie za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku własnego.


§ 9. Dane osobowe.


9.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest U. H. Ekspres  Henryk Dobrzyński, 43-170 Łaziska Górne, Ul. Świerczewskiego 2, Nip.793-124-88-98, Regon 276876988 (sprawdź w GUS).
9.2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu Usług przez Usługodawcę oraz w celu prawidłowej ich realizacji.
9.3. Dane, których udostępnienie jest niezbędne do świadczenia danej Usługi zostały oznaczone „gwiazdką”.
9.4. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, w tym dane inne niż wskazane w ust. 2 powyżej wyłącznie za zgodą Użytkownika, w celach reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę. Dane takie mogą być przetwarzane również po zakończeniu korzystania z konkretnej Usługi przez Użytkownika.
9.5. Użytkownik może wyrazić zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcę jego danych do celów marketingowych, a w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, nie jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie Usług.
9.6. Usługodawca zapewnia Użytkownikom swobodne korzystanie z prawa dostępu do treści oraz poprawiania i usuwania danych osobowych ich dotyczących.
9.7. Usługodawca oświadcza, iż podawanie danych w celu umieszczenia ich w Serwisie jest dobrowolne niemniej jednak niezbędne w celu dokonania prawidłowej rezerwacji miejsca noclegowego, uiszczenia płatności z tego tytułu oraz wystawienia faktury VAT.
9.8. Dostęp do danych wprowadzonych przez Użytkownika do formularza rezerwacyjnego posiada obiekt, w którym zarezerwowano miejsce noclegowe.
9.9. Usługodawca powierzył przetwarzanie danych osobowych gromadzonych w Serwisie podmiotowi hostującemu strony internetowe Serwisu jakim jest – AZ.pl Sp. z o.o., Al. Papieża Jana Pawła II 19/2, 70-453 Szczecin, NIP: 8561164306, REGON: 810903927, KRS: 0000360147. Spółka ta upoważniona jest do dokonywania operacji na danych wyłącznie w celu prawidłowego wykonywania usług hostingowych i w zakresie do tego niezbędnym.
9.10. Zbiór danych osobowych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (nr zgłoszenia 005035/2009).
9.11. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę znajdują się w Polityce prywatności .


§ 10 Postępowanie reklamacyjne.


10.1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
10.2. Usługodawca przyjmuje do rozpatrzenia jedynie reklamacje wysłane drogą elektroniczną, na adres: hotelpracowniczy@onet.pl w  terminie do 5 dni od daty zakończenia realizacji Usługi lub, jeżeli usługa nie została wykonana w terminie wynikającym z oferty Usługodawcy – w terminie do 5 dni od daty, w jakiej Usługa powinna zostać wykonana.
10.3. Usługodawca zastrzega sobie 14 dniowy termin rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Użytkownika. W tym terminie Usługodawca poinformuje Użytkownika o wyniku rozpatrzenia reklamacji.


§ 11. Postanowienia końcowe.


11.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem www.sklep.noclegi-katowice.eu/regulamin/
11.2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
11.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Zmiany stają się skuteczne w terminie wyznaczonym przez Usługodawcę, przy czym do Umów zawartych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosowane będą postanowienia Regulaminu obowiązujące w chwili zawarcia Umowy.
11.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
11.5. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy w przypadku sporów, których stroną jest Użytkownik niebędący Konsumentem.
11.6. Postanowienia ust. 5 nie dotyczą umów zawartych przez Użytkowników będących Konsumentami. W tym przypadku sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Konsumentem a Usługodawcą jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo według przepisów postępowania cywilnego.
11.7. Zaznaczenie opcji „Zapoznałem się z Regulaminem” oznacza, iż Użytkownik rozumie i wyraża zgodę na warunki w nim umieszczone. Brak akceptacji Regulaminu spowoduje brak możliwości dokonania rezerwacji.
11.8. Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu lub błędne wypełnienie formularza danych przez Użytkownika.


Publikacja i Ostatnia Aktualizacja Regulaminu 2015.01.05

Comments are closed.